بر اثر یک انفجار در هرات ۴ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند

بر اثر یک انفجار در هرات ۴ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند
۱۵ اسد ۱۳۹۸ 51 0 نظر سرخط

براثریکانفجاردرهرات۴تنکشتهو۳۰تندیگرزخمیشدند

فرزادفروتنسرپرستآمریتمطبوعاتهراتمیگویدکهحوالیساعت۷امشبیکموترسایکلبمبگذاریشدهدرمحلحاجیعباسشهرهراتمنفجرگرديده.

ویافزودتاکنونانگیزهاینانفجارمعلومنیست.

گفتهمیشودکودکاننیزشاملمجروحیناند.

اماعبدالحکیمتمنارییسصحتعامههراتمیگویدزخمیهاياینرویدادبهشفاخانهمنتقلشدند.

ویافزود،ممکناستآمارمجروحینافزایشیابد.

وزارت امور داخله می گوید

Aug 01, 2019 29

بامداد روز پنجشنبه یک انفجار در منطقه پنجصد فامیلی

طالبان تمامی بخش‌های ولسوالی کران و منجان را گرفته‌اند.

Jul 24, 2019 29

پس از نرسیدن کمک به نیروهای دولتی، عبدالولی حسینی، فرمانده پولیس ولسوالی کران منجان با ۴۰ تن ازنیروهایش به نورستان فرار کرد و ده‌ها تن از نیروهای خیزش مردمی به طالبان پیوستند

درگیری مسلحانه بین مردم و افراد مسلح غیرمسئول در تخار

Jul 03, 2019 29

مقام‌های محلی در ولایت تخار می گویند که درگیری مسلحانه بین اهالی یک روستا و افراد مسلح غیرمسئول در این ولایت 16 کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

دیدگاه شما

فیلدی بامشخصات (*) الزامی است.

جستجو

سرخط در فیسبوک