بر اثر یک انفجار در هرات ۴ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند
۱۵ اسد ۱۳۹۸ 340 0 نظر سرخط

بر اثر یک انفجار در هرات ۴ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند

براثریکانفجاردرهرات۴تنکشتهو۳۰تندیگرزخمیشدند

فرزادفروتنسرپرستآمریتمطبوعاتهراتمیگویدکهحوالیساعت۷امشبیکموترسایکلبمبگذاریشدهدرمحلحاجیعباسشهرهراتمنفجرگرديده.

ویافزودتاکنونانگیزهاینانفجارمعلومنیست.

گفتهمیشودکودکاننیزشاملمجروحیناند.

اماعبدالحکیمتمنارییسصحتعامههراتمیگویدزخمیهاياینرویدادبهشفاخانهمنتقلشدند.

ویافزود،ممکناستآمارمجروحینافزایشیابد.

یک ‌پایه برق وارداتی در سالنگ انفجار داده شده است

Oct 09, 2019 29

شرکت برق رسانی افغانستان (برشنا) اعلام کرده است که افراد ناشناس شب گذشته یک پایه برق وارداتی را در ولسوالی سالنگ ولایت پروان انفجار داده اند.

حملۀ هوایی اشتباهی بر نیروهای خیزش مردمی در تخار

Sep 30, 2019 29

مقام‌های محلی تخار تایید کرده اند که در یک حملۀ هوایی اشتباهی بر نیروهای طرفدار دولت در ولسوالی بهارک این ولایت تلفاتی به بار آمده است.

وزارت امور داخله می گوید

Aug 01, 2019 29

بامداد روز پنجشنبه یک انفجار در منطقه پنجصد فامیلی

دیدگاه شما

فیلدی بامشخصات (*) الزامی است.

جستجو

سرخط در فیسبوک